نمایندگان
TTGNew

گالری رجینا

شهر : اردبیل

ایمیل : regina.gallery@tabriztilegroup.com

فکس : ۳۳۷۱۸۹۹۰-۰۴۵

موبایل :

گالری امپراطور

شهر : ارومیه

ایمیل : m.mahmoodihesar@gmail.com

فکس : ۳۳۴۳۷۵۰۷-۰۴۴

موبایل : ۰۹۱۴۱۴۱۴۳۰۵-۰۹۱۴۱۴۱۸۷۶۶

گالری خانزاده

شهر : ارومیه

ایمیل : urmia.branch@yahoo.com

فکس : ۳۳۴۳۷۴۸۴-۰۴۴

موبایل : ۴۴۱۱۰۲۲- ۰۹۱۴-۱۴۱۸۸۱۰ -۰۹۱۴

گالری صادقی

شهر : ارومیه

ایمیل : sadeghi۴۴۷۶۴۱۵۲@gmail.com

فکس : ۳۳۶۸۷۶۹۹-۰۴۴

موبایل : ۰۹۱۴۳۴۵۲۲۷۲-۰۹۱۴۴۴۷۶۴۱۵

گالری مغزی

شهر : اصفهان

ایمیل : foroushgahmaqzi@gmail.com

فکس : ۳۶۶۷۳۳۴۵-۰۳۱

موبایل : ۱۱۸۳۰۱۷- ۰۹۱۳-۱۱۷۰۷۳۰ -۰۹۱۳

گالری نقش جهان

شهر : آمل

ایمیل : mohammadrezashohreh@yahoo.com

فکس : ۴۴۲۳۰۱۸۸-۰۱۱

موبایل : ۰۹۱۱۱۲۷۸۵-۰۹۱۱۱۲۵۲۰۸۵

گالری رمضانی

شهر : بابل

ایمیل : mehran_ramzani@yahoo.com

فکس : ۳۲۳۳۵۲۴۵-۰۱۱

موبایل :

گالری یزدانی

شهر : بابلسر

ایمیل : tileofyazdani@gmail.com

فکس : ۳۵۲۸۲۸۰۹-۰۱۱

موبایل : ۲۱۴۸۲۶۰-۰۹۱۱

گالری هنر ایران

شهر : بندرعباس

ایمیل : art.gallery.of.iran@gmail.com

فکس : ۳۳۴۴۲۱۳۳-۰۷۶

موبایل : ۲۳۸۱۰۷۰-۰۹۱۲

گالری مهرگان

شهر : بهبهان

ایمیل : rafi_mehragan@yahoo.com

فکس : ۵۲۸۲۳۰۹۴-۰۶۱

موبایل :

گالری حسینی

شهر : بوشهر

ایمیل : hoseini.bushehr@gmail.com

فکس : ۳۳۳۳۱۶۸۲-۰۷۷

موبایل : ۷۷۱۲۶۸۳-۰۹۱۷

گالری مرجانی(عاملیت فروش)

شهر : اراک

ایمیل : marjani.mohammad۱@yahoo.com

فکس : ۳۳۱۲۵۸۹۰-۰۸۶

موبایل : ۸۱۰۱۲۱۰-۰۹۱۲

گالری ارتا سرام

شهر : تبریز

ایمیل : babak_gholami۱۳۶۱@yahoo.com

فکس : ۳۳۲۹۱۴۶۳-۰۴۱

موبایل : ۳۰۱۸۵۵۹-۰۹۱۴-۳۱۴۴۴۹۱-۰۹۱۴

گالری پالامد

شهر : تبریز

ایمیل : palamod.gallery@tabriztilegroup.com

فکس : ۳۳۶۹۵۶۹۴-۰۴۱

موبایل :

گالری حسین پور

شهر : تبریز

ایمیل : hoseinpour.tile@gmail.com

فکس : ۳۴۷۶۶۴۵۴-۰۴۱

موبایل : ۳۱۴۳۴۱۰-۰۹۱۴

گالری حسین پور-شعبه1

شهر : تبریز

ایمیل : hoseinpour.tile@gmail.com

فکس : ۳۳۲۹۳۶۸۲-۰۴۱

موبایل : ۰۹۱۴۳۱۴۳۴۱۰-۰۹۱۴۱۱۵۴۲۲۰

گالری صالحی

شهر : تبریز

ایمیل : novin.salehi@yahoo.com

فکس : ۳۳۳۲۱۴۵۷-۰۴۱

موبایل : ۱۱۵۷۸۴۰-۰۹۱۴

گالری والا سرا

شهر : تبریز

ایمیل : valasara.trading@yahoo.com

فکس : ۳۳۳۱۷۸۱۱-۰۴۱

موبایل : ۹۱۴۳۰۹۷۲۱۴

گالری نقی پور شعبه 2

شهر : تنکابن

ایمیل : naghipour_tile@yahoo.com

فکس : ۵۴۲۵۸۳۸۹-۰۱۱

موبایل : ۹۱۱۳۹۲۴۵۹۳

گالری نقی پور شعبه 1

شهر : تنکابن

ایمیل : naghipour_tile@yahoo.com

فکس : ۵۴۲۳۵۶۲۰-۰۱۱

موبایل : ۹۱۱۴۵۹۳۳۹۲

شرکت پایدار تجارت سرام (نماینده فروش)

شهر : تهران

ایمیل : ptceram@gmail.com

فکس : ۸۸۰۵۷۰۷۳-۰۲۱

موبایل : ۱۲۰۰۸۳۸-۰۹۳۵-۱۲۰۰۸۳۸-۰۹۱۲

گالری اژدری (عاملیت فروش شرکت پایدار تجارت سرام)

شهر : تهران

ایمیل : aliajdary۱۳۵۴@gmail.com

فکس : ۷۷۸۸۵۸۶۶-۰۲۱

موبایل :

گالری ایتال سرامیک (عاملیت فروش شرکت پایدار تجارت سرام)

شهر : تهران

ایمیل : italceramic.۱۳۵۴@gmail.com

فکس : ۲۲۲۶۴۴۵۸-۰۲۱

موبایل :

گالری کادیس(عاملیت فروش شرکت پایدار تجارت سرام)

شهر : تهران

ایمیل : info@cadiz.ir

فکس : ۸۸۹۴۴۳۵۰-۰۲۱

موبایل :

گالری کهن (عاملیت فروش شرکت پایدار تجارت سرام)

شهر : تهران

ایمیل : aajahanbani@yahoo.com

فکس : ۲۶۵۵۱۰۲۵-۰۲۱

موبایل :

نمایشگاه و فروشگاه تخصصی شماره 1-گالری دوما

شهر : تهران

ایمیل : duma.gallery@tabriztilegroup.com

فکس : ۸۸۰۵۸۸۱۷-۰۲۱

موبایل :

نمایشگاه و فروشگاه تخصصی شماره 2-گالری مودنا

شهر : تهران

ایمیل : modena.gallery@tabriztilegroup.com

فکس : ۲۲۳۲۶۳۹۹-۰۲۱

موبایل :

نمایشگاه و فروشگاه تخصصی شماره 3 گالری پلازا

شهر : تهران

ایمیل : plaza.gallery@tabriztilegroup.com

فکس : ۲۶۲۰۱۳۵۹-۰۲۱

موبایل :

نمایشگاه و فروشگاه تخصصی شماره 7-گالری روماک

شهر : تهران

ایمیل : romak.gallery@tabriztilegroup.com

فکس : ۸۸۰۳۸۵۹۳-۰۲۱

موبایل :

نمایشگاه و فروشگاه تخصصی شماره 9-گالری مودنیس

شهر : تهران

ایمیل : modenis.gallery@tabriztilegroup.com

فکس : ۲۲۳۲۰۹۲۵-۰۲۱

موبایل :

نمایشگاه و فروشگاه تخصصی شماره 5-گالری میلاد

شهر : تهران

ایمیل : milad.gallery@tabriztilegroup.com

فکس : ۴۴۰۸۴۰۲۶-۰۲۱

موبایل :

نمایشگاه و فروشگاه تخصصی شماره 4-گالری مونزا

شهر : تهران

ایمیل : monza.gallery@tabriztilegroup.com

فکس : ۲۶۶۵۷۵۳۶-۰۲۱

موبایل :

گالری ایران

شهر : چالوس

ایمیل : tamkini.hamid@gmail.com

فکس : ۵۲۲۵۱۲۲۵-۰۱۱

موبایل : ۱۹۱۴۷۲۶- ۰۹۱۱-۳۹۱۰۲۲۹ -۰۹۱۱

گالری گلکار(عاملیت فروش)

شهر : خمینی شهر

ایمیل : sobhansarir@yahoo.com

فکس : ۳۳۵۱۱۴۷۲-۰۳۱

موبایل :

گالری ملک پور

شهر : خوی

ایمیل : malekpour_trading_khoy@yahoo.com

فکس : ۳۶۲۵۷۴۰۲-۰۴۴

موبایل : ۳۶۱۰۱۷۳-۰۹۱۴

گالری روزی طلب

شهر : دزفول

ایمیل : nimarouzitalab@yahoo.com

فکس : ۴۲۲۴۲۶۰۳-۰۶۱

موبایل : ۰۹۱۲۰۳۵۰۸۰۳-۰۹۱۲۰۳۵۰۸۰۲

گالری آویژه (عاملیت فروش)

شهر : دلیجان

ایمیل : avijehgallery۲۰۱۸@gmail.com

فکس : ۴۴۲۳۲۱۵۹-۰۸۶

موبایل : ۳۶۵۲۱۵۷-۰۹۱۸

گالری تیراژه

شهر : رشت

ایمیل : info@tbi.co.ir

فکس : ۳۳۷۰۰۱۹۰-۰۱۳

موبایل :

گالری مالکی(چیستا)(عاملیت فروش)

شهر : زاهدان

ایمیل : pnpmaleki@gmail.com

فکس : ۳۳۲۶۲۳۶۸-۰۵۴

موبایل : ۱۴۰۹۸۱۱-۰۹۱۵

گالری پارسا

شهر : زنجان

ایمیل : galery.parsa.ac@gmail.com

فکس : ۳۳۵۴۷۵۹۹-۰۲۴

موبایل : ۳۴۱۲۳۳۸-۰۹۱۲-۵۴۲۲۰۴۹-۰۹۱۲

گالری نبوی-شعبه 1

شهر : ساری

ایمیل : nabavi.mehrdad@yahoo.com

فکس : ۳۳۳۶۰۶۰۵-۰۱۱

موبایل :

گالری نبوی-شعبه 2

شهر : ساری

ایمیل : nabavi.mehrdad@yahoo.com

فکس : ۳۳۱۱۶۴۴۹-۰۱۱

موبایل : ۱۵۲۲۳۴۵-۰۹۱۱

گالری بابایی

شهر : ساوه

ایمیل : babaisaveh@yahoo.com

فکس : ۴۲۲۴۶۶۳۱-۰۸۶

موبایل : ۰۹۱۲۲۵۶۳۰۶۶-۰۹۱۲۱۵۵۱۵۷۷

گالری رمضانی (عاملیت فروش)

شهر : سرخرود

ایمیل :

فکس : ۴۴۸۸۶۰۹۱-۰۱۱

موبایل :

گالری سجادی

شهر : سنندج

ایمیل : sajadi.group@yahoo.com

فکس : ۳۳۱۲۷۳۹۷-۰۸۷

موبایل : ۸۷۳۴۱۰۸-۰۹۱۸

گالری قصر

شهر : شاهرود

ایمیل : tabrizpakhsh.forosh۲@gmail.com

فکس : ۳۲۲۳۸۹۲۹-۰۲۳

موبایل : ۹۱۲۵۷۳۳۲۷۵

گالری افشین

شهر : شیراز

ایمیل : bazargani_dehghan۴۵@yahoo.com

فکس : ۳۶۳۰۳۵۱۱-۰۷۱

موبایل :

گالری دهقان

شهر : شیراز

ایمیل : bazargani_dehghan۴۵@yahoo.com

فکس : ۳۸۴۷۷۵۳۵-۰۷۱

موبایل : ۳۱۰۳۲۱۷-۰۹۱۷

گالری جمشید بیگ

شهر : قزوین

ایمیل : mehdarbarf@yahoo.com

فکس : ۳۳۶۸۰۷۸۷-۰۲۸

موبایل : ۱۸۱۷۳۹۷-۰۹۱۲

گالری موناکو (عاملیت فروش شرکت پایدار تجارت سرام)

شهر : قم

ایمیل : hasanarbabi۰۴۵۴@yahoo.com

فکس : ۳۲۸۵۱۵۴۷-۰۲۵

موبایل :

گالری اخوان (عاملیت فروش)

شهر : کاشان

ایمیل : mohsenakhavan۴۲۷@yahoo.com

فکس : ۵۵۳۴۱۷۵۱-۰۳۱

موبایل :

گالری معرفتی (عاملیت فروش)

شهر : کاشان

ایمیل : mreza.marefati@yahoo.com

فکس : ۵۵۳۴۴۹۵۲-۰۳۱

موبایل :

نمایشگاه تخصصی شماره 6-گالری پروما

شهر : کرج

ایمیل : proma.gallery@tabriztilegroup.com

فکس : ۳۴۴۷۱۹۵۸-۰۲۶

موبایل :

گالری رحیمی صادق

شهر : کرمان

ایمیل : tabriztile.kerman@yahoo.com

فکس :

موبایل : ۱۴۰۸۰۵۸-۰۹۱۳

شركت بازرگانی سعید تجارت

شهر : کرمانشاه

ایمیل : hamidhi۸۹@yahoo.com

فکس : ۳۸۲۴۷۵۸۱-۰۸۳

موبایل : ۸۳۲۸۱۲۰-۰۹۱۸

گالری زراعت کار

شهر : کیش

ایمیل : alirahbari۴۵@yahoo.com

فکس : ۴۴۴۲۶۱۱۳-۰۷۶

موبایل : ۹۱۲۳۵۴۵۱۲۰

گالری لیزا

شهر : گرگان

ایمیل : kashinemooneh@gmail.com

فکس :

موبایل : ۱۷۱۶۳۷۸-۰۹۱۱

گالری مرجانی

شهر : گلپایگان

ایمیل : marjani.mohammad۱@yahoo.com

فکس : ۵۷۴۸۸۸۷۴-۰۳۱

موبایل : ۱۷۲۳۲۵۶-۰۹۱۳

گالری مینیاتور

شهر : لاهیجان

ایمیل : miniator_۱@yahoo.com

فکس : ۴۲۴۲۷۶۹۴-۰۱۳

موبایل : ۰۹۱۱۲۶۹۵۴۰۵-۰۹۱۱۱۴۲۰۲۳۸

گالری اوستا

شهر : مشکین شهر

ایمیل : avesta_tile@yahoo.com

فکس : ۳۲۵۲۱۰۲۴-۰۴۵

موبایل : ۰۹۱۴۱۵۸۵۵۲۹-۰۹۱۴۱۵۹۰۳۴۳

گالری پارسامنش - شعبه 2

شهر : مشهد

ایمیل : parsamanesh.mashhad@gmail.com

فکس : ۳۸۴۵۴۴۶۷-۰۵۱

موبایل : ۵۰۱۲۸۲۱-۰۹۱۵

گالری پارسامنش - شعبه 3(نمایشگاه دائمی)

شهر : مشهد

ایمیل : parsamanesh.mashhad@gmail.com

فکس : ۳۷۲۸۹۹۸۶-۰۵۱

موبایل : ۵۰۱۲۸۲۱-۰۹۱۵

گالری پارسامنش - شعبه مرکزی

شهر : مشهد

ایمیل : parsamanesh.mashhad@gmail.com

فکس : ۳۷۲۹۲۹۲۹-۰۵۱

موبایل : ۱۱۱۳۰۹۶-۰۹۱۵

گالری مادسرام(عاملیت فروش)

شهر : مهاباد

ایمیل : madceram@gmail.com

فکس : ۴۲۲۳۹۰۶۵-۰۴۴

موبایل : ۷۲۴۹۲۸۰-۰۹۱۴

گالری صدف

شهر : میانه

ایمیل : tooraj_sadeghinejad@yahoo.com

فکس : ۵۲۲۲۳۷۶۳-۰۴۱

موبایل : ۰۹۱۴۱۲۵۲۹۱۳-۰۹۱۲۵۱۵۷۵۶۸

گالری واحدی - شعبه 1

شهر : نور

ایمیل : vaheditilestore@yahoo.com

فکس : ۴۴۵۲۲۶۵۸-۰۱۱

موبایل : ۱۲۵۴۹۷۲-۰۹۱۱

گالری واحدی - شعبه 2

شهر : نور

ایمیل : vaheditilestore@yahoo.com

فکس : ۴۴۵۲۲۶۵۸-۰۱۱

موبایل : ۱۲۷۴۷۶۸-۰۹۱۱

گالری پایور تجارت

شهر : همدان

ایمیل : payvar.tejarat@gmail.com

فکس : ۳۸۲۵۶۸۷۲-۰۸۱

موبایل :

گالری سپید

شهر : یزد

ایمیل : surena_mm@yahoo.com

فکس : ۳۸۲۶۰۸۴۰-۰۳۵

موبایل : ۱۵۱۳۳۵۲-۰۹۱۰-۱۵۳۳۳۵۲-۰۹۱۳

گالری فاطمی (عاملیت فروش)

شهر : ایلام

ایمیل : rezafatemi۲۰۱۳@gmail.com

فکس :

موبایل : ۹۱۸۱۴۴۸۴۰۰

گالری خوش اخلاق

شهر : اهواز

ایمیل : khoshakhlaghkeraben@gmail.com

فکس : ۸۹۷۸۰۳۱۱-۰۲۱

موبایل : ۹۱۳۲۱۶۹۰۲۷

نمایشگاه و فروشگاه تخصصی شماره8- گالری رنزو

شهر : تهران

ایمیل : renzo.gallery@tabriztilegroup.com

فکس : ۲۲۰۶۰۷۴۵-۰۲۱

موبایل :

شرکت بین المللی پویا سپهر سرام (نماینده محصولات اسپینکر

شهر : تهران

ایمیل :

فکس :

موبایل :

گالری منیع سرشت (محصولات اسپینکر)

شهر : ارومیه

ایمیل :

فکس : ۳۲۷۸۸۷۷۱-۰۴۴

موبایل : ۰۹۱۴۳۴۱۲۳۱۸

گالری نوین سرام کویر (محصولات اسپینکر)

شهر : مشهد

ایمیل :

فکس :

موبایل :

گالری کلارا (محصولات اسپینکر)

شهر : تهران

ایمیل :

فکس :

موبایل :

1

محصولات را مقایسه کنید

مقایسه (0)