نمایندگان
TTGNew

کارخانه گروه صنعتی کاشی تبریز

شهر : تبریز

شماره تلفن : ۴۱۷۷-۰۴۱

فکس : ۳۶۳۰۶۷۸۸-۰۴۱

موبایل :

گالری رجینا

شهر : اردبیل

شماره تلفن : ۳۳۷۱۷۷۱۵-۰۴۵

فکس : ۳۳۷۱۸۹۹۰-۰۴۵

موبایل :

گالری امپراطور

شهر : ارومیه

شماره تلفن : ۳۳۴۳۷۵۰۷-۰۴۴

فکس : ۳۳۴۳۷۵۰۷-۰۴۴

موبایل : ۰۹۱۴۱۴۱۴۳۰۵-۰۹۱۴۱۴۱۸۷۶۶

گالری خانزاده

شهر : ارومیه

شماره تلفن : ۳۳۴۳۷۴۸۳-۰۴۴

فکس : ۳۳۴۳۷۴۸۴-۰۴۴

موبایل : ۴۴۱۱۰۲۲- ۰۹۱۴-۱۴۱۸۸۱۰ -۰۹۱۴

گالری صادقی

شهر : ارومیه

شماره تلفن : ۳۳۶۸۷۶۹۸-۰۴۴

فکس : ۳۳۶۸۷۶۹۹-۰۴۴

موبایل : ۰۹۱۴۳۴۵۲۲۷۲-۰۹۱۴۴۴۷۶۴۱۵

گالری کمالی(عاملیت فروش)

شهر : اصفهان

شماره تلفن : ۳۶۶۴۵۴۷۰-۰۳۱

فکس : ۳۶۶۴۵۴۷۱-۰۳۱

موبایل :

گالری مغزی

شهر : اصفهان

شماره تلفن : ۳۶۶۷۲۲۹۹-۰۳۱

فکس : ۳۶۶۷۳۳۴۵-۰۳۱

موبایل : ۱۱۸۳۰۱۷- ۰۹۱۳-۱۱۷۰۷۳۰ -۰۹۱۳

گالری نقش جهان

شهر : آمل

شماره تلفن : ۴۴۲۴۵۹۸۹-۰۱۱

فکس : ۴۴۲۳۰۱۸۸-۰۱۱

موبایل : ۰۹۱۱۱۲۷۸۵-۰۹۱۱۱۲۵۲۰۸۵

گالری رمضانی

شهر : بابل

شماره تلفن : ۲-۳۲۳۳۵۹۳۱-۰۱۱

فکس : ۳۲۳۳۵۲۴۵-۰۱۱

موبایل :

گالری یزدانی

شهر : بابلسر

شماره تلفن : ۳۵۳۸۳۶۴۴-۳۵۲۸۱۳۱۴ -۰۱۱

فکس : ۳۵۲۸۲۸۰۹-۰۱۱

موبایل : ۲۱۴۸۲۶۰-۰۹۱۱

گالری هنر ایران

شهر : بندرعباس

شماره تلفن : ۸-۳۳۴۴۲۳۶۶-۰۷۶

فکس : ۳۳۴۴۲۱۳۳-۰۷۶

موبایل : ۲۳۸۱۰۷۰-۰۹۱۲

گالری مهرگان

شهر : بهبهان

شماره تلفن : ۳-۵۲۸۲۳۰۹۲-۰۶۱

فکس : ۵۲۸۲۳۰۹۴-۰۶۱

موبایل :

گالری حسینی

شهر : بوشهر

شماره تلفن : ۳۳۳۲۸۴۱۹-۰۷۷

فکس : ۳۳۳۳۱۶۸۲-۰۷۷

موبایل : ۷۷۱۲۶۸۳-۰۹۱۷

گالری مرجانی(عاملیت فروش)

شهر : اراک

شماره تلفن : ۳۳۱۲۵۱۵۶-۰۸۶

فکس : ۳۳۱۲۵۸۹۰-۰۸۶

موبایل : ۸۱۰۱۲۱۰-۰۹۱۲

گالری ارتا سرام

شهر : تبریز

شماره تلفن : ۳۳۲۹۱۴۶۴-۰۴۱

فکس : ۳۳۲۹۱۴۶۳-۰۴۱

موبایل : ۳۰۱۸۵۵۹-۰۹۱۴-۳۱۴۴۴۹۱-۰۹۱۴

گالری پالامد

شهر : تبریز

شماره تلفن : ۳۳۶۹۵۱۰۰-۳۳۶۹۵۶۶۰-۰۴۱

فکس : ۳۳۶۹۵۶۹۴-۰۴۱

موبایل :

گالری حسین پور

شهر : تبریز

شماره تلفن : ۳۴۷۸۹۰۴۶-۰۴۱

فکس : ۳۴۷۶۶۴۵۴-۰۴۱

موبایل : ۳۱۴۳۴۱۰-۰۹۱۴

گالری حسین پور-شعبه1

شهر : تبریز

شماره تلفن : ۳۳۲۹۳۶۸۳-۳۳۳۰۴۹۴۵ -۰۴۱

فکس : ۳۳۲۹۳۶۸۲-۰۴۱

موبایل : ۰۹۱۴۳۱۴۳۴۱۰-۰۹۱۴۱۱۵۴۲۲۰

گالری صالحی

شهر : تبریز

شماره تلفن : ۳۳۳۰۰۳۲۱-۳۳۳۱۲۳۴۲-۳۳۳۳۰۱۲۱-۰۴۱

فکس : ۳۳۳۲۱۴۵۷-۰۴۱

موبایل : ۱۱۵۷۸۴۰-۰۹۱۴

گالری والا سرا

شهر : تبریز

شماره تلفن : ۳۳۳۲۸۶۵۸-۰۴۱

فکس : ۳۳۳۱۷۸۱۱-۰۴۱

موبایل : ۹۱۴۳۰۹۷۲۱۴

گالری نقی پور شعبه 2

شهر : تنکابن

شماره تلفن : ۴۴۴۶۰۸۳۷-۵۴۲۵۸۳۸۸-۰۱۱

فکس : ۵۴۲۵۸۳۸۹-۰۱۱

موبایل : ۹۱۱۳۹۲۴۵۹۳

گالری نقی پور شعبه 1

شهر : تنکابن

شماره تلفن : ۵۴۲۲۱۹۳۳-۰۱۱

فکس : ۵۴۲۳۵۶۲۰-۰۱۱

موبایل : ۹۱۱۴۵۹۳۳۹۲

دفتر تهران

شهر : تهران

شماره تلفن : ۸۸۷۹۹۰۰۶- ۸۸۷۹۹۰۵۶ -۸۸۷۸۷۰۳۵ -۰۲۱

فکس : ۸۸۸۸۲۲۱۵-۰۲۱

موبایل :

شرکت پایدار تجارت سرام (نماینده فروش)

شهر : تهران

شماره تلفن : ۹-۸۸۲۱۱۳۵۶ -۰۲۱

فکس : ۸۸۰۵۷۰۷۳-۰۲۱

موبایل : ۱۲۰۰۸۳۸-۰۹۳۵-۱۲۰۰۸۳۸-۰۹۱۲

گالری اژدری (عاملیت فروش شرکت پایدار تجارت سرام)

شهر : تهران

شماره تلفن : ۷۷۷۰۶۰۳۸-۰۲۱

فکس : ۷۷۸۸۵۸۶۶-۰۲۱

موبایل :

گالری ایتال سرامیک (عاملیت فروش شرکت پایدار تجارت سرام)

شهر : تهران

شماره تلفن : ۲۲۲۶۱۰۰۱-۲۲۲۶۳۲۵۶ -۰۲۱

فکس : ۲۲۲۶۴۴۵۸-۰۲۱

موبایل :

گالری کادیس(عاملیت فروش شرکت پایدار تجارت سرام)

شهر : تهران

شماره تلفن : ۸۸۹۴۸۴۱۳-۸۸۹۴۴۳۰۴ -۰۲۱

فکس : ۸۸۹۴۴۳۵۰-۰۲۱

موبایل :

گالری کهن (عاملیت فروش شرکت پایدار تجارت سرام)

شهر : تهران

شماره تلفن : ۲۶۵۵۱۰۲۴-۲۶۵۴۹۵۱۶ -۰۲۱

فکس : ۲۶۵۵۱۰۲۵-۰۲۱

موبایل :

نمایشگاه و فروشگاه تخصصی شماره 1-گالری دوما

شهر : تهران

شماره تلفن : ۵-۸۸۰۵۸۸۱۴-۰۲۱

فکس : ۸۸۰۵۸۸۱۷-۰۲۱

موبایل :

نمایشگاه و فروشگاه تخصصی شماره 2-گالری مودنا

شهر : تهران

شماره تلفن : ۲۲۳۲۶۴۹۶- ۲۲۳۲۶۳۹۸ -۲۲۳۲۶۳۹۷ -۰۲۱

فکس : ۲۲۳۲۶۳۹۹-۰۲۱

موبایل :

نمایشگاه و فروشگاه تخصصی شماره 3 گالری پلازا

شهر : تهران

شماره تلفن : ۲۶۲۰۱۹۵۵-۲۶۲۰۲۲۱۸ -۰۲۱

فکس : ۲۶۲۰۱۳۵۹-۰۲۱

موبایل :

نمایشگاه و فروشگاه تخصصی شماره 7-گالری روماک

شهر : تهران

شماره تلفن : ۸۸۲۱۹۶۰۰-۸۸۰۴۸۵۱۸ -۰۲۱

فکس : ۸۸۰۳۸۵۹۳-۰۲۱

موبایل :

نمایشگاه و فروشگاه تخصصی شماره 9-گالری مودنیس

شهر : تهران

شماره تلفن : ۳-۲۶۳۱۵۹۸۲ -۰۲۱

فکس : ۲۲۳۲۰۹۲۵-۰۲۱

موبایل :

نمایشگاه و فروشگاه تخصصی شماره 5-گالری میلاد

شهر : تهران

شماره تلفن : ۴۴۰۵۰۲۲۳-۴۴۰۷۱۴۰۴ -۰۲۱

فکس : ۴۴۰۸۴۰۲۶-۰۲۱

موبایل :

نمایشگاه و فروشگاه تخصصی شماره 4-گالری مونزا

شهر : تهران

شماره تلفن : ۲۲۲۳۷۲۰۴-۲۶۶۵۷۹۶۳ -۰۲۱

فکس : ۲۶۶۵۷۵۳۶-۰۲۱

موبایل :

گالری ایران

شهر : چالوس

شماره تلفن : ۵۲۲۵۴۷۰۱- ۵۲۲۵۰۳۴۲ -۵۲۲۵۳۳۹۳ -۰۱۱

فکس : ۵۲۲۵۱۲۲۵-۰۱۱

موبایل : ۱۹۱۴۷۲۶- ۰۹۱۱-۳۹۱۰۲۲۹ -۰۹۱۱

گالری گلکار(عاملیت فروش)

شهر : خمینی شهر

شماره تلفن : ۳۳۵۱۱۴۷۱-۰۳۱

فکس : ۳۳۵۱۱۴۷۲-۰۳۱

موبایل :

گالری ملک پور

شهر : خوی

شماره تلفن : ۳۶۲۵۷۷۷۳-۳۶۲۵۲۲۵۳-۳۶۲۵۴۸۲۰-۰۴۴

فکس : ۳۶۲۵۷۴۰۲-۰۴۴

موبایل : ۳۶۱۰۱۷۳-۰۹۱۴

گالری روزی طلب

شهر : دزفول

شماره تلفن : ۲-۴۲۲۴۲۶۰۱-۰۶۱

فکس : ۴۲۲۴۲۶۰۳-۰۶۱

موبایل : ۰۹۱۲۰۳۵۰۸۰۳-۰۹۱۲۰۳۵۰۸۰۲

گالری آویژه (عاملیت فروش)

شهر : دلیجان

شماره تلفن : ۴۴۲۳۲۱۶۰-۰۸۶

فکس : ۴۴۲۳۲۱۵۹-۰۸۶

موبایل : ۳۶۵۲۱۵۷-۰۹۱۸

گالری تیراژه

شهر : رشت

شماره تلفن : ۳۳۷۰۰۱۹۰-۳۳۷۵۱۷۰۰-۰۱۳

فکس : ۳۳۷۰۰۱۹۰-۰۱۳

موبایل :

گالری امیرکبیر

شهر : رفسنجان

شماره تلفن : ۷-۳۴۲۶۳۰۴۵-۳۴۲۶۳۰۴۲-۰۳۴

فکس : ۳۴۲۵۸۳۸۰-۰۳۴

موبایل : ۱۴۰۳۷۰۲-۰۹۱۳

گالری مالکی(چیستا)(عاملیت فروش)

شهر : زاهدان

شماره تلفن : ۳۳۲۲۶۳۱۳-۰۵۴

فکس : ۳۳۲۶۲۳۶۸-۰۵۴

موبایل : ۱۴۰۹۸۱۱-۰۹۱۵

گالری پارسا

شهر : زنجان

شماره تلفن : ۳۳۵۵۱۰۳۰-۰۲۴-۳۳۵۳۱۰۸۸ -۰۲۴

فکس : ۳۳۵۴۷۵۹۹-۰۲۴

موبایل : ۳۴۱۲۳۳۸-۰۹۱۲-۵۴۲۲۰۴۹-۰۹۱۲

گالری نبوی-شعبه 1

شهر : ساری

شماره تلفن : ۳۳۳۶۰۶۰۵-۳۳۳۷۰۵۲۶-۰۱۱

فکس : ۳۳۳۶۰۶۰۵-۰۱۱

موبایل :

گالری نبوی-شعبه 2

شهر : ساری

شماره تلفن : ۳۳۱۱۶۸۳۹-۰۱۱

فکس : ۳۳۱۱۶۴۴۹-۰۱۱

موبایل : ۱۵۲۲۳۴۵-۰۹۱۱

گالری بابایی

شهر : ساوه

شماره تلفن : ۴۲۲۴۰۷۱۶-۴۲۲۴۳۲۵۶-۰۸۶

فکس : ۴۲۲۴۶۶۳۱-۰۸۶

موبایل : ۰۹۱۲۲۵۶۳۰۶۶-۰۹۱۲۱۵۵۱۵۷۷

گالری رمضانی (عاملیت فروش)

شهر : سرخرود

شماره تلفن : ۴۴۸۸۳۳۳۵-۰۱۱

فکس : ۴۴۸۸۶۰۹۱-۰۱۱

موبایل :

گالری سجادی

شهر : سنندج

شماره تلفن : ۳۳۱۵۹۹۲۲-۳۳۱۶۳۹۳۹ -۰۸۷

فکس : ۳۳۱۲۷۳۹۷-۰۸۷

موبایل : ۸۷۳۴۱۰۸-۰۹۱۸

گالری قصر

شهر : شاهرود

شماره تلفن : ۳۲۲۴۳۰۷۲-۳۲۳۶۵۹۳۹-۰۲۳

فکس : ۳۲۲۳۸۹۲۹-۰۲۳

موبایل : ۹۱۲۵۷۳۳۲۷۵

گالری افشین

شهر : شیراز

شماره تلفن : ۳۶۳۰۲۰۴۶-۳۶۳۰۲۱۲۰-۰۷۱

فکس : ۳۶۳۰۳۵۱۱-۰۷۱

موبایل :

گالری دهقان

شهر : شیراز

شماره تلفن : ۳۸۴۷۷۵۳۰-۳۸۴۷۷۵۲۹-۰۷۱

فکس : ۳۸۴۷۷۵۳۵-۰۷۱

موبایل : ۳۱۰۳۲۱۷-۰۹۱۷

گالری جمشید بیگ

شهر : قزوین

شماره تلفن : ۳۳۶۹۱۶۰۲-۰۲۸

فکس : ۳۳۶۸۰۷۸۷-۰۲۸

موبایل : ۱۸۱۷۳۹۷-۰۹۱۲

گالری موناکو (عاملیت فروش شرکت پایدار تجارت سرام)

شهر : قم

شماره تلفن : ۳۲۸۵۱۴۹۴-۰۲۵

فکس : ۳۲۸۵۱۵۴۷-۰۲۵

موبایل :

گالری اخوان (عاملیت فروش)

شهر : کاشان

شماره تلفن : ۵۵۳۴۱۷۵۰-۰۳۱

فکس : ۵۵۳۴۱۷۵۱-۰۳۱

موبایل :

گالری معرفتی (عاملیت فروش)

شهر : کاشان

شماره تلفن : ۵۵۳۴۴۹۵۱-۰۳۱

فکس : ۵۵۳۴۴۹۵۲-۰۳۱

موبایل :

نمایشگاه تخصصی شماره 6-گالری پروما

شهر : کرج

شماره تلفن : ۳۴۴۸۴۵۵۵-۳۴۴۱۰۰۷۴-۰۲۶

فکس : ۳۴۴۷۱۹۵۸-۰۲۶

موبایل :

گالری رحیمی صادق

شهر : کرمان

شماره تلفن : ۳۳۲۲۱۶۰۰-۰۳۴

فکس :

موبایل : ۱۴۰۸۰۵۸-۰۹۱۳

شركت بازرگانی سعید تجارت

شهر : کرمانشاه

شماره تلفن : ۳۸۲۴۷۵۸۱-۰۸۳

فکس : ۳۸۲۴۷۵۸۱-۰۸۳

موبایل : ۸۳۲۸۱۲۰-۰۹۱۸

گالری زراعت کار

شهر : کیش

شماره تلفن : ۴۴۴۲۶۱۱۳-۰۷۶

فکس : ۴۴۴۲۶۱۱۳-۰۷۶

موبایل : ۹۱۲۳۵۴۵۱۲۰

گالری لیزا

شهر : گرگان

شماره تلفن : ۳۲۳۶۱۱۴۱-۳۲۴۲۶۳۸۲-۰۱۷

فکس :

موبایل : ۱۷۱۶۳۷۸-۰۹۱۱

گالری مرجانی

شهر : گلپایگان

شماره تلفن : ۵۷۴۸۸۸۷۵-۰۳۱

فکس : ۵۷۴۸۸۸۷۴-۰۳۱

موبایل : ۱۷۲۳۲۵۶-۰۹۱۳

گالری مینیاتور

شهر : لاهیجان

شماره تلفن : ۹-۴۲۴۲۷۶۹۰-۰۱۳

فکس : ۴۲۴۲۷۶۹۴-۰۱۳

موبایل : ۰۹۱۱۲۶۹۵۴۰۵-۰۹۱۱۱۴۲۰۲۳۸

گالری اوستا

شهر : مشکین شهر

شماره تلفن : ۳۲۵۳۰۳۰۵-۰۴۵

فکس : ۳۲۵۲۱۰۲۴-۰۴۵

موبایل : ۰۹۱۴۱۵۸۵۵۲۹-۰۹۱۴۱۵۹۰۳۴۳

گالری پارسامنش - شعبه 2

شهر : مشهد

شماره تلفن : ۳۸۴۴۶۵۷۸-۰۵۱

فکس : ۳۸۴۵۴۴۶۷-۰۵۱

موبایل : ۵۰۱۲۸۲۱-۰۹۱۵

گالری پارسامنش - شعبه 3(نمایشگاه دائمی)

شهر : مشهد

شماره تلفن : ۳۷۲۴۳۷۰۰-۰۵۱

فکس : ۳۷۲۸۹۹۸۶-۰۵۱

موبایل : ۵۰۱۲۸۲۱-۰۹۱۵

گالری پارسامنش - شعبه مرکزی

شهر : مشهد

شماره تلفن : ۳۷۲۸۳۰۶۰-۰۵۱

فکس : ۳۷۲۹۲۹۲۹-۰۵۱

موبایل : ۱۱۱۳۰۹۶-۰۹۱۵

گالری مادسرام(عاملیت فروش)

شهر : مهاباد

شماره تلفن : ۴۲۲۳۹۰۶۶-۰۴۴

فکس : ۴۲۲۳۹۰۶۵-۰۴۴

موبایل : ۷۲۴۹۲۸۰-۰۹۱۴

گالری صدف

شهر : میانه

شماره تلفن : ۵۲۲۳۸۴۲۱-۵۲۲۲۲۹۹۸-۰۴۱

فکس : ۵۲۲۲۳۷۶۳-۰۴۱

موبایل : ۰۹۱۴۱۲۵۲۹۱۳-۰۹۱۲۵۱۵۷۵۶۸

گالری واحدی - شعبه 1

شهر : نور

شماره تلفن : ۴۴۵۲۹۹۷۲-۴۴۵۲۵۰۰۸-۰۱۱

فکس : ۴۴۵۲۲۶۵۸-۰۱۱

موبایل : ۱۲۵۴۹۷۲-۰۹۱۱

گالری واحدی - شعبه 2

شهر : نور

شماره تلفن : ۲-۴۴۵۷۴۵۶۰-۰۱۱

فکس : ۴۴۵۲۲۶۵۸-۰۱۱

موبایل : ۱۲۷۴۷۶۸-۰۹۱۱

گالری پایور تجارت

شهر : همدان

شماره تلفن : ۳۸۲۶۶۱۹۴-۳۸۲۶۷۱۲۸-۰۸۱

فکس : ۳۸۲۵۶۸۷۲-۰۸۱

موبایل :

گالری سپید

شهر : یزد

شماره تلفن : ۳۸۲۵۳۱۷۲-۰۳۵

فکس : ۳۸۲۶۰۸۴۰-۰۳۵

موبایل : ۱۵۱۳۳۵۲-۰۹۱۰-۱۵۳۳۳۵۲-۰۹۱۳

گالری فاطمی (عاملیت فروش)

شهر : ایلام

شماره تلفن :

فکس :

موبایل : ۹۱۸۱۴۴۸۴۰۰

گالری خوش اخلاق

شهر : اهواز

شماره تلفن : ۳۳۷۷۵۶۰۰-۰۶۱

فکس : ۸۹۷۸۰۳۱۱-۰۲۱

موبایل : ۹۱۳۲۱۶۹۰۲۷

نمایشگاه و فروشگاه تخصصی شماره8- گالری رنزو

شهر : تهران

شماره تلفن : ۲۲۰۶۱۵۲۸-۰۲۱

فکس : ۲۲۰۶۰۷۴۵-۰۲۱

موبایل :

شرکت بین المللی پویا سپهر سرام (نماینده محصولات اسپینکر

شهر : تهران

شماره تلفن : ۸۶۰۵۳۴۰۶-۸۶۰۵۱۷۰۹-۸۸۶۱۴۷۶۶-۰۲۱

فکس :

موبایل :

گالری منیع سرشت (محصولات اسپینکر)

شهر : ارومیه

شماره تلفن : ۳۲۷۸۹۲۹۱-۳۲۷۵۵۹۶۷-۳۲۷۵۵۹۶۶-۰۴۴

فکس : ۳۲۷۸۸۷۷۱-۰۴۴

موبایل : ۰۹۱۴۳۴۱۲۳۱۸

گالری حقی (محصولات اسپینکر)

شهر : مشهد

شماره تلفن : ۳۸۶۴۱۳۸۸-۰۵۱

فکس :

موبایل :

گالری کلارا (محصولات اسپینکر)

شهر : تهران

شماره تلفن : ۸۸۶۱۸۳۹۶-۸۶۰۵۳۷۸۸-۸۸۶۱۲۵۹۰-۰۲۱

فکس :

موبایل :

1

محصولات را مقایسه کنید

مقایسه (0)