پرش لینک ها
Kenia-2

تاب تاخیری در کاشی های پرسلان بخش دوم

عواملی که در خزش کاشی های پرسلان تأثیر می گذارند باید با ریزساختار کاشی در ارتباط باشد . تخلخل های بدنه معمولاً گرد هستند و از تجزیه ناخالصی های خاص تشکیل شده اند. منشأ میکروترک ها متفاوت است ، اگرچه به طور خاص به عنوان نتیجه عدم همخوانی بین ذرات کوارتز باقیمانده و ماتریس شیشه ای و اتصالات گرانول های پودر اسپری درایر که در طول پرس کامل تغییر شکل پیدا نکردند رخ می دهند .

خزش در قطعات کاشی پرسلان بسیار زیاد است که به دلیل رشد میکروترک های موجود در کاشی هنگامی که کاشی در معرض تنش کششی قرار دارد ایجاد می شود . بنابراین عواملی که این میکرو ترک ها را ایجاد می کنند، خزش دراین نوع کاشی ها را تعیین می کند. بنابراین افزایش مقدار کوارتز مانند اندازه ذرات ریزساختارهایی با تعداد بیشتری میکروترک ایجاد می کند، که احتمالاً خزش کاشی را افزایش می دهد. این امر همچنین می تواند هنگامی رخ دهد که ترکیب به اندازه کافی ریزدانه نشده باشد.

تاثیر رنگزنی خشک ( Dry Colouring ) برروی خزش اینگونه است که قطعه باگذشت زمان تحت خزش قرارمی گیرد که در ابتدابسیار سریع است و با گذشت زمان ثابت می شود. قطعه با رنگدانه ، تنش قابل توجهی از قطعه بدون رنگدانه دارد، که نشان می دهد ظرفیت تغییر شکل تحت فشار برای قطعات رنگی بسیار بیشتر است .

قطعه رنگی دارای خزش بیشتر است که می تواند مربوط به ریزساختار این نوع کاشی باشد که ذرات رنگدانه در مناطق معینی از آن قطعه متمرکز شده اند.

این مناطق می توانندهنگامی که درصد بیشتری از رنگدانه ها استفاده می شود به عنوان نقص های ایجاد کننده میکروترک ها عمل کنند ، که رشدآن تحت تنش خاص می تواند خزش بیشتری ایجاد کند. البته مدل های رنگی وجود دارد که هیچ تاب تاخیری را نشان نمی دهند.با این حال ، با وجود تنش های باقیمانده نامتقارن در کاشی ها ،و سایر عوامل برابر ، کاشی هایی که بزرگترین خزش را نشان می دهند به احتمال زیاد تاب خود را با زمان تغییر می دهند.

با بررسی تغییرات تاب با گذشت زمان برای کاشی های پرسلان لعاب دار مشاهده شد که زمانی که در آن حداقل تاب قطعه لعاب دار مشاهده شده است (24 ساعت ، 0.37 میلی متر) عملاً با زمانی که حداکثر تاب در کاشی بدون لعاب تشخیص داده می شود (23 ساعت ،1.02 میلی متر) همزمان است. این رفتار ممکن است ناشی از وجود نرخ های مختلف انبساط بین سطح رویی و پشتی کاشی باشد، از آنجا که کاشی ها با سیکل یکسان کوره پخت شده اند و بنابراین تنش های باقیمانده ناشی از خنک شدن باید مشابه باشد. همین رفتار در قطعات کاشی پرسلان بدون پوشش نیز مشاهده شده است،که به نظر می رسد نشان دهنده تأثیر بسیار زیاد لعاب بر تغییرات تاب با گذشت زمان می باشد.

مرحله سرمایش در کوره های رولری صنعتی دارای خنک کننده سریع اولیه با دمش هوا به کوره می باشد. این نوع سرمایش، شیب دمایی بالایی بین سطح و قسمت داخلی کاشی ایجاد می کند،که منجر به تنش های باقیمانده می شود که می تواند سبب ایجاد تاب تأخیری باشد.

در خنک کننده متقارن (قطعه در حالت عمودی) هر دو طرف قطعه به طور یکسان خنک می شوند.

ودرخنک کننده نامتقارن ( قطعه به صورت افقی روی یک تخته نسوز قرار داده میشود)در این حالت، سرمایش اساساً از بالا انجام می شود. در هر دو حالت دو سطح قطعات در معرض تنش فشاری قرار می گیرند، در حالی که قسمت داخلی قطعه تحت فشار قرار دارد، که همان وضعیت معمول در مواد سرامیکی است. خنک کردن نیز بر نمودار تنش تاثیر قابل توجهی دارد .

بنابراین ، هنگامی که قطعه به طور یکسان در هر دو سطح سرد می شود (قطعه خنک شده در یک موقعیت عمودی) ، نمودار تنش متقارن است، در حالی که قطعه خنک شده در یک موقعیت افقی بر روی اسلب نسوز (خنک کننده نامتقارن) نمودار غیر متقارن نمایش می دهد. این نتایج اختلاف در میزان سرمایش از طریق بالا و پایین قطعه را تایید می کند که می تواند منجر به نمودار تنش نامتقارن شود.