پرش لینک ها

کسب افتخاری نوین توسط گروه صنعتی کاشی تبریز

براساس اعلام گروه ارزیابی و نظارت ستاد نانو، محصول “کاشی کف آنتی باکتریال حاوی نانو ذرات ” گروه صنعتی کاشی تبریز با ضوابط فنی گروه ارزیابی و نظارت نانو مطابقت دارد. لذا این محصول  از تاریخ 1402/02/31 مورد تایید این گروه قرار گرفت و نشان “تایید نانو مقیاس” از طرف این گروه به گروه صنعتی کاشی تبریز اعطا شد.