داستان خلق محصول

محل درج متن داستان محصول


سيمبل ٢٠x١٢٠ :

بدنه سفید

پرسلان لعاب دار

لبه برش خورده

کاشی فلت

سطح لاپاتو

سطح مات

کاشی دیوار

کاشی کف

مصرف خانگی (داخلی)

قابلیت چیدمان متفاوت

فضای بیرونی

فضای تجاری

نما

ترافیک نیمه سنگین

شید متوسط

لغزش متوسط

چاپ دیجیتال

فیس های متعدد

نصب با بند

ضد یخ زدگی

چیدمان درست

چیدمان نادرست

سيمبل ٥٠x١٠٠

بدنه سفید

لبه برش خورده

کاشی فلت

سطح لاپاتو

سطح مات

کاشی دیوار

کاشی کف

مصرف خانگی (داخلی)

فضای تجاری

قابلیت چیدمان متفاوت

ترافیک نیمه سنگین

شید متوسط

لغزش متوسط

چاپ دیجیتال

فیس های متعدد

موزاییک

نصب با بند

سيمبل ٦٠x١٢٠ :

بدنه سفید

پرسلان لعاب دار

لبه برش خورده

کاشی فلت

سطح لاپاتو

سطح مات

کاشی دیوار

کاشی کف

مصرف خانگی (داخلی)

فضای بیرونی

فضای تجاری

نما

قابلیت چیدمان متفاوت

ترافیک نیمه سنگین

شید متوسط

لغزش متوسط

چاپ دیجیتال

فیس های متعدد

نصب با بند

ضد یخ زدگی

چیدمان درست

چیدمان نادرست

سيمبل ٨٠x٨٠

بدنه سفید

پرسلان لعاب دار

لبه برش خورده

کاشی فلت

سطح لاپاتو

سطح مات

کاشی دیوار

کاشی کف

مصرف خانگی (داخلی)

فضای بیرونی

فضای تجاری

نما

قابلیت چیدمان متفاوت

ترافیک نیمه سنگین

شید متوسط

لغزش متوسط

چاپ دیجیتال

فیس های متعدد

موزاییک

نصب با بند

ضد یخ زدگی

سيمبل ٨٠x١٦٠ :

بدنه سفید

پرسلان لعاب دار

لبه برش خورده

کاشی فلت

سطح مات

کاشی دیوار

کاشی کف

مصرف خانگی (داخلی)

فضای بیرونی

فضای تجاری

نما

قابلیت چیدمان متفاوت

ترافیک نیمه سنگین

شید متوسط

لغزش متوسط

چاپ دیجیتال

فیس های متعدد

نصب با بند

ضد یخ زدگی

چیدمان درست

چیدمان نادرست

Jarrel Gray
٨٠x١٦٠
Jarrel Beige
٨٠x١٦٠
Jarrel Blue
٨٠x١٦٠
Jarrel Gray
٦٠x١٢٠
Jarrel Beige
٦٠x١٢٠
Jarrel Blue Lappato
٦٠x١٢٠
Jarrel Concept Beige
٥٠x١٠٠
Jarrel Beige
٥٠x١٠٠
Jarrel Beige Lappato
٥٠x١٠٠
Jarrel Blue
٥٠x١٠٠
Jarrel Blue Lappato
٥٠x١٠٠
Jarrel Concept Blue
٥٠x١٠٠
Jarrel Gray
٥٠x١٠٠
Jarrel Gray Lappato
٥٠x١٠٠
Jarrel Concept Gray
٥٠x١٠٠
Jarrel Blue Matt
٢٠x١٢٠
Jarrel Gray Forma 6
٣٠x٦٥
Jarrel Beige Forma  6
٣٠x٦٥
Jarrel Blue Forma 6
٣٠x٦٥
Jarrel Natural Blue
٨٠x٨٠
Jarrel Lappato Blue
٨٠x٨٠

 

سایز (سانتی متر) تعداد در بسته (قطعه) وزن بسته (کیلوگرم) متراژ هر بسته (متر مربع) اندازه پالت (سانتی متر) تعداد بسته در پالت (قطعه) متراژ هر پالت (متر مربع) وزن هر پالت کامل (کیلوگرم)
٥٠x١٠٠ ٣ ۳۷.۳ ۱.۴۸ ۱۰۹x۱۰۹ ٤٨ ۷۱.۰۴ ۱۸۲۰
٦٠x١٢٠ ٢ ۳۵.۵ ۱.۴۴ ۱۰۶x۱۰۶ ۴۸ ۶۸.۱۶ ۱۷۳۰
٢٠x١٢٠ ٥ ٣٠.٦ ١.١٦ ۱۰۶x۱۰۶ ۶۴ ۷۴.۲۴ ۱۹۷۵
٨٠x٨٠ ٣ ۴۵ ۱.۹۲ ۱۰۹x۱۰۹ ٢٤ ۴۶.۰۸ ۱۱۰۵
٨٠x١٦٠ ١ ٣٤.٥ ١.٢٨ ۹۵X۱۶۶ ٤٠ ۵۱.۲ ۱۴۳۰

جزئیات