داستان خلق محصول

محل درج متن داستان محصول


سيمبل ٢٠x١٢٠ :

بدنه سفید

لبه برش خورده

قالب ظریف

سطح مات

کاشی دیوار

کاشی کف

مصرف خانگی (داخلی)

فضای بیرونی

فضای تجاری

نما

قابلیت چیدمان متفاوت

ترافیک نیمه سنگین

شید کم

لغزش متوسط

چاپ دیجیتال

فیس های متعدد

نصب با بند

ضد یخ زدگی

چیدمان درست

چیدمان نادرست

سيمبل ٢٥x١٠٠

بدنه سفید

لبه برش خورده

کاشی فلت

سطح مات

کاشی دیوار

کاشی کف

مصرف خانگی (داخلی)

فضای تجاری

قابلیت چیدمان متفاوت

ترافیک عادی

شید متوسط

لغزش متوسط

چاپ دیجیتال

فیس های متعدد

نصب با بند

چیدمان درست

چیدمان نادرست

سيمبل ٣٣x١٠٠ :

بدنه سفید

لبه برش خورده

قالب برجسته

کاشی فلت

سطح مات

کاشی دیوار

مصرف خانگی (داخلی)

قابلیت چیدمان متفاوت

شید کم

چاپ دیجیتال

فیس های متعدد

نصب با بند

Wallstreet Concept Gray
٣٣x١٠٠
Wallstreet Concept Smoke
٣٣x١٠٠
Wallstreet Concept Black
٣٣x١٠٠
Wallstreet Concept White
٣٣x١٠٠
Wallstreet Concept Cream
٣٣x١٠٠
Wallstreet Concept Cotto
٣٣x١٠٠
Wallstreet Art
٣٣x١٠٠
Wallstreet Cream
٣٣x١٠٠
Wallstreet Grafito
٣٣x١٠٠
Road Roble
٢٥x١٠٠
Brasilia Relief Roble
٢٠x١٢٠

 

سایز (سانتی متر) تعداد در بسته (قطعه) وزن بسته (کیلوگرم) متراژ هر بسته (متر مربع) اندازه پالت (سانتی متر) تعداد بسته در پالت (قطعه) متراژ هر پالت (متر مربع) وزن هر پالت کامل (کیلوگرم)
٢٥x١٠٠ ٥ ٣٠.٥ ١.٢١ ١١٠x١١٠ ٣٠ ٣٦.٣ ٩٤٠
٣٣x١٠٠ ٤ ٢٩.٩ ١.٣٣ ١١٠x١١٠ ٥٤ ٧١.٨٢ ١٦٤٠
٢٠x١٢٠ ٥ ۳۰.۵ ١.١٦ ۱۰۶x۱۰۶ ۶۴ ۷۴.۲۴ ۱۹۷۵

جزئیات