داستان خلق محصول

محل درج متن داستان محصول


محل درج سیمبل های محصول

 Forma Light
۱۲۰x۱۲۰
 Forma Grey
۱۲۰x۱۲۰
 Forma Cream
۱۲۰x۱۲۰
Forma DarkGrey
۱۲۰x۱۲۰
 Forma Antracite
۱۲۰x۱۲۰
 Forma Light
۹۵x۹۵
Forma Grey
۹۵x۹۵
Forma Cream
۹۵x۹۵
 Forma DarkGrey
۹۵x۹۵
 Forma Antracite
۹۵x۹۵
 Forma Light
۸۰x۸۰
 Forma Grey
۸۰x۸۰
 Forma Cream
۸۰x۸۰
 Forma DarkGrey
۸۰x۸۰
 Forma Antracite
۸۰x۸۰

 

 

سایز (سانتی متر) تعداد در بسته (قطعه) وزن بسته (کیلوگرم) متراژ هر بسته (متر مربع) اندازه پالت (سانتی متر) تعداد بسته در پالت (قطعه) متراژ هر پالت (متر مربع) وزن هر پالت کامل (کیلوگرم)
٨٠x٨٠ ٣ ٤٩ ١.٨٧ ١١٠x١١٠ ٢٤ ٤٤.٨٨ ١٢٠٠
۹۵x۹۵ ۲ ۴۹ ۱.۸۱ ١١٠x١١٠ ۲۴ ۴۳.۴۴ ۱۲۲۱
١٢٠x١٢٠ ١ ۳۹ ۱.۴۴ ۱۲۵x۱۳۵ ۴۰ ۵۷.۶ ۱۶۵۰

جزئیات