داستان خلق محصول

محل درج متن داستان محصول


سيمبل ٣٣x١٠٠ :

نصب با بند

فیس های متعدد

چاپ دیجیتال

شید متوسط

قابلیت چیدمان متفاوت

مصرف خانگی (داخلی)

کاشی دیوار

سطح مات

قالب ظریف

قالب برجسته

لبه برش خورده

بدنه سفید

سيمبل ٨٠x٨٠ :

ضد یخ زدگی

نصب با بند

فیس های متعدد

چاپ دیجیتال

لغزش متوسط

شید متوسط

ترافیک نیمه سنگین

قابلیت چیدمان متفاوت

نما

فضای تجاری

فضای بیرونی

مصرف خانگی (داخلی)

کاشی کف

کاشی دیوار

سطح مات

قالب ظریف

لبه برش خورده

پرسلان لعاب دار

بدنه سفید

سيمبل ٦٠x١٢٠ :

ضد یخ زدگی

نصب با بند

فیس های متعدد

چاپ دیجیتال

لغزش متوسط

شید متوسط

ترافیک نیمه سنگین

قابلیت چیدمان متفاوت

نما

فضای تجاری

فضای بیرونی

مصرف خانگی (داخلی)

کاشی کف

کاشی دیوار

سطح مات

قالب ظریف

لبه برش خورده

بدنه رنگی

پرسلان لعاب دار

بدنه سفید

سيمبل ٣٣x٣٣ :

نصب با بند

فیس های متعدد

چاپ دیجیتال

لغزش متوسط

شید متوسط

ترافیک عادی

قابلیت چیدمان متفاوت

مصرف خانگی (داخلی)

کاشی کف

سطح مات

قالب ظریف

لبه برش خورده

بدنه سفید

New Tucson Gris Relief
٦٠x١٢٠
New Tucson Concept Blanco
٦٠x١٢٠
New Tucson Blanco Relief
٦٠x١٢٠
New Tucson Concept Gris
٦٠x١٢٠
New Tucson Concept Cream
٦٠x١٢٠
New Tucson Cream Relief
٦٠x١٢٠
New Tucson Concept Black
٦٠x١٢٠
New Tucson Black Relief
٦٠x١٢٠
Tucson Concept Gris
٣٣x١٠٠
Tucson Concept Blanco
٣٣x١٠٠
Tucson Concept Cream
٣٣x١٠٠
Tucson Relief Gris
٣٣x١٠٠
Tucson Relief Blanco
٣٣x١٠٠
Tucson Relief Cream
٣٣x١٠٠
Tucson Relief Gris
٨٠x٨٠
Tucson Relief Blanco
٨٠x٨٠
Tucson Relief Cream
٨٠x٨٠
Tucson Relief Gris
٣٣x٣٣
Tucson Relief Blanco
٣٣x٣٣
Tucson Relief Cream
٣٣x٣٣
Modul Tucson
١٥x١٥
Modul Tucson Relief
١٥x١٥
Aloma Gold Matt
٢x١٠٠
Aloma Silver Matt
٢x١٠٠

 

 

سایز (سانتی متر) تعداد در بسته (قطعه) وزن بسته (کیلوگرم) متراژ هر بسته (متر مربع) اندازه پالت (سانتی متر) تعداد بسته در پالت (قطعه) متراژ هر پالت (متر مربع) وزن هر پالت کامل (کیلوگرم)
٨٠x٨٠ ٣ ۴۵ ۱.۹۲ ۱۰۹x۱۰۹ ٢٤ ۴۶.۰۸ ۱۱۰۵
٣٣x٣٣ ١٤ ۳۴.۲۵ ۱.۶۶ ١١٠x١١٠ ٣٦ ۵۹.۷۶ ۱۲۶۰
٣٣x١٠٠ ٤ ۳۰.۴ ١.٣٣ ۱۰۹x۱۰۹ ٥٤ ٧١.٨٢ ۱۶۶۰
٦٠x١٢٠ ٢ ٣٥.٥ ١.٤٢ ۱۰۶x۱۰۶ ۴۸ ۶۸.۱۶ ۱۷۳۰

جزئیات