داستان خلق محصول

محل درج متن داستان محصول


سيمبل ٦٠x٦٠ :

بدنه سفید

لبه برش خورده

قالب برجسته

قالب ظریف

سطح مات

کاشی دیوار

کاشی کف

مصرف خانگی (داخلی)

فضای بیرونی

فضای تجاری

قابلیت چیدمان متفاوت

ترافیک نیمه سنگین

شید متوسط

لغزش متوسط

چاپ دیجیتال

فیس های متعدد

نصب با بند

سيمبل ٥٠x١٠٠ :

بدنه سفید

لبه برش خورده

قالب برجسته

قالب ظریف

سطح مات

کاشی دیوار

کاشی کف

مصرف خانگی (داخلی)

فضای تجاری

قابلیت چیدمان متفاوت

ترافیک نیمه سنگین

شید متوسط

لغزش متوسط

چاپ دیجیتال

فیس های متعدد

نصب با بند

سيمبل ٢٥x١٠٠ :

بدنه سفید

لبه برش خورده

قالب برجسته

قالب ظریف

سطح مات

کاشی دیوار

کاشی کف

مصرف خانگی (داخلی)

فضای تجاری

قابلیت چیدمان متفاوت

ترافیک نیمه سنگین

شید متوسط

لغزش متوسط

چاپ دیجیتال

فیس های متعدد

نصب با بند

چیدمان درست

چیدمان نادرست

Park Concept Dark Gray
٥٠x١٠٠
Park Base Relief Dark Gray
٥٠x١٠٠
Park Concept Light Gray
٥٠x١٠٠
Park Base Relief Light Gray
٥٠x١٠٠
Park Relief Dark Beige
٥٠x١٠٠
Park Relief Light Beige
٥٠x١٠٠
Park Concept Dark Beige
٢٥x١٠٠
Park Relief Dark Beige
٢٥x١٠٠
Park Relief Light Beige
٢٥x١٠٠
Park Concept Light Beige
٢٥x١٠٠
Park Relief Dark Beige
٦٠x٦٠
Park Relief Light Beige
٦٠x٦٠
Park Relief Dark Gray
٦٠x٦٠
Park Relief Light Gray
٦٠x٦٠

 

سایز (سانتی متر) تعداد در بسته (قطعه) وزن بسته (کیلوگرم) متراژ هر بسته (متر مربع) اندازه پالت (سانتی متر) تعداد بسته در پالت (قطعه) متراژ هر پالت (متر مربع) وزن هر پالت کامل (کیلوگرم)
٢٥x١٠٠ ٥ ٣٠.٥ ١.٢١ ۱۰۹x۱۳۰ ٣٠ ٣٦.٣ ٩٤٠
٥٠x١٠٠ ٣ ۳۷.۳ ۱.۴۸ ۱۰۹x۱۰۹ ٤٨ ۷۱.۰۴ ۱۸۲۰
٦٠x٦٠ ٤ ۳۵ ۱.۴۴ ۱۰۹x۱۰۹ ٣٢ ۴۶.۰۸ ۱۱۵۰

جزئیات