داستان خلق محصول

محل درج متن داستان محصول


سیمبل ٦٠x٦٠ :

بدنه سفید

پرسلان لعاب دار

لبه برش خورده

قالب برجسته

سطح مات

کاشی دیوار

کاشی کف

مصرف خانگی (داخلی)

فضای تجاری

قابلیت چیدمان متفاوت

ضخامت

ترافیک نیمه سنگین

شید زیاد

لغزش متوسط

چاپ دیجیتال

فیس های متعدد

نصب با بند

سيمبل ۶۰x۱۲۰ :

پرسلان لعاب دار

لبه برش خورده

کاشی فلت

سطح مات

کاشی دیوار

کاشی کف

مصرف خانگی (داخلی)

فضای بیرونی

فضای تجاری

نما

قابلیت چیدمان متفاوت

ترافیک نیمه سنگین

شید متوسط

لغزش متوسط

چاپ دیجیتال

فیس های متعدد

موزاییک

نصب با بند

ضد یخ زدگی

سيمبل ٨٠x۱۶۰ :

پرسلان لعاب دار

لبه برش خورده

گوشه صاف

کاشی فلت

سطح مات

کاشی دیوار

کاشی کف

مصرف خانگی (داخلی)

فضای بیرونی

فضای تجاری

نما

ترافیک نیمه سنگین

شید متوسط

لغزش زیاد

چاپ دیجیتال

فیس های متعدد

موزاییک

نصب با بند

ضد یخ زدگی

River Gray
٦٠x٦٠
River Antrazit
٦٠x٦٠
River Beige
٦٠x٦٠
River White
٦٠x٦٠
(Thickness 20 mm)River Relief Gray (Colored Body)
٦٠x٦٠
(Thickness 20 mm)River Relief Antrazit (Colored Body)
٦٠x٦٠
River Relief Beige(Thickness 20 mm)
٦٠x٦٠
River Gray
۶۰x۱۲۰
River Grafito
۶۰x۱۲۰
River Beige
۶۰x۱۲۰
River White
۶۰x۱۲۰
River Gray
۱۶۰×۸۰
River Grafito
۱۶۰×۸۰
River Beige
۱۶۰×۸۰
River White
۱۶۰×۸۰
River Gray Forma 7
۳۰x۶۵
River Grafito Forma 7
۳۰x۶۵
7 River Beige Forma
۳۰x۶۵
 7 River White Forma
۳۰x۶۵

 

 

 

سایز (سانتی متر) تعداد در بسته (قطعه) وزن بسته (کیلوگرم) متراژ هر بسته (متر مربع) اندازه پالت (سانتی متر) تعداد بسته در پالت (قطعه) متراژ هر پالت (متر مربع) وزن هر پالت کامل (کیلوگرم)
٦٠x٦٠ ٤ ٣٢.٢ ١.٤ ۱۰۹x۱۰۹ ٣٢ ٤٤.٨ ١٠۵٠
٦٠x١٢٠ ٢ ٣٥.٥ ١.٤٢ ۱۰۶x۱۰۶ ۴۸ ۶۸.۱۶ ۱۷۳۰
٨٠x١٦٠ ١ ٣٤.٥ ١.٢٨ ۹۵ x۱۶۶ ٤٠ ۵۱.۲۰ ۱۴۳۰

جزئیات